Jak nepodcenit investování do dluhopisů a co dělat při platební neschopnosti emitenta


  • Hlavní strana
  • Blog
  • Příspěvek: Jak nepodcenit investování do dluhopisů a co dělat při platební neschopnosti emitenta

11.04.2022

Tým Money Advocate z.s., Mgr. Jana Führerová a Mgr. Lukáš Pouč

Korporátní dluhopisy jsou dnes poměrně atraktivním investičním prostředkem a zajímavou volbou zhodnocení finančních prostředků, nicméně ani investici do tohoto relativně konzervativního nástroje není dobré podcenit.

Dluhopis je cenný papír, který investor kupuje od emitenta (vydavatele dluhopisů) na určitou dobu, zatímco emitent se zavazuje investorovi pravidelně vyplácet úrokový výnos. Korporátní dluhopisy může vydat jakákoliv společnost, proto se při investici vyplatí řádně přezkoumat nejen finanční situaci a podnikatelské záměry emitenta. A to zejména v případě, kdy emitent nemá udělený tzv. rating (nezávislé zhodnocení rizikovosti emitenta).

Na co si dát před investováním do korporátních dluhopisů pozor

Před investicí do korporátních dluhopisů by si měli investoři projít zejména webové stránky emitenta, listiny zveřejněné v obchodním rejstříku ve sbírce listin a důkladně prostudovat emisní podmínky nebo prospekt. Prvním krokem by měla být základní lustrace emitenta v centrální evidenci exekucí a insolvenčním rejstříku, zda nemá nějaké záznamy.

Investor by měl být zejména na pozoru v případě, kdy je z obchodního rejstříku patrné, že se jedná o zcela novou společnost bez historie. To samozřejmě samo o sobě neznamená, že emise skončí špatně, ale je potřeba si uvědomit riziko s tím spojené. Od nově vzniklé společnosti je naopak potřeba rozlišit účelově zřízenou společnost, kterou mateřská společnost založí pouze za účelem emise dluhopisů. To se sebou samo o sobě rizika nést nemusí, pokud mateřská společnost za závazky dceřiné společnost ručí či je v emisi zainteresována jiným způsobem. Pak je namístě stejným způsobem prověřit i mateřskou společnost.

Z obchodního rejstříku dále doporučujeme zjistit, jak se měnila vlastnická struktura a členové statutárního orgánu v minulosti. Příliš časté změny těchto osob mohou být varovným signálem nezkušenosti obchodního vedení společnosti. Investor by si měl zjistit, jaká osoba skutečně stojí za emisí dluhopisů, kdo je majitelem společnosti a jak dlouho se v daném oboru pohybuje. Stejně tak je dobré se zaměřit na sídlo společnosti, zda se jedná pouze o tzv. virtuální sídlo či zda společnost v místě skutečně sídlí.

V dokumentech společnosti založených ve sbírce listin obchodního rejstříku je vhodné zaměřit se na to, zda míra zadluženosti emitenta nestoupá a zisk a tržby naopak neklesají. To je možné zjistit zejména z účetních závěrek, které má každá společnost povinnost pravidelně zveřejňovat. Pokud takové dokumenty ve sbírce listin založeny nejsou a emitent je investorovi odmítne na vyzvání předložit, jde bezpochyby o skutečnost, která zvyšuje rizikovost investice do takových dluhopisů. Investor by se měl také zaměřit na to, v jakém odvětví emitent působí a jaká je aktuální ekonomická situace v tomto odvětí a jeho prognóza. Na pozoru by se měl mít investor v případě start-upů, které bývají obecně rizikovější investicí.

Pokud společnost vydala tzv. prospekt, měl by si investor prostudovat informace o finanční situaci emitenta a jeho obchodních plánech. Je potřeba míti na paměti, že schválení prospektu Českou národní bankou neznamená, že by Česká národní banka jakkoliv prověřila bonitu emitenta a že jde pouze o formální podmínku pro emise, která nejsou tzv. podlimitní. Pokud prospekt není vydán, měl by investor prostudovat emisní podmínky emitenta, ve kterých je třeba se zaměřit na základní informace o emitentovi, podmínkách emise a zejména informace, zda je dluhopis tzv. zajištěný či podřízený.

Podřízené vs. zajištěné dluhopisy

Na tzv. podřízené dluhopisy je třeba si dát pozor, neboť v případě insolvence emitenta mají nejhorší postavení a pohledávky věřitelů z tzv. podřízených dluhopisů jsou uspokojovány až úplně naposledy. Uspokojení věřitelů je tedy v takových případech zpravidla minimální.

Dluhopisy s menším rizikem jsou naopak tzv. zajištěné dluhopisy, které jsou naopak v insolvenčním řízení uspokojovány primárně z výtěžku zpeněžení zajištění, což zpravidla bývá nemovitost či jiný hodnotný majetek. Je potřeba míti ale na paměti, že forem zajištění existuje více, a ne každé zajištění má stejnou kvalitu.

Dalšími důležitými údaji v emisních podmínkách je splatnost dluhopisů, účel emise, pokud je v podmínkách uveden, a objem emise. Pokud je objem emise příliš nízký, může to vzbuzovat nedůvěru, proč tak nízký objem není schopen emitent zajistit financováním bankovní institucí. Příliš vysoký objem je naopak nutné porovnat s vlastním kapitálem emitenta a zamyslet se nad tím, zda bude emitent dluhopisy schopen splatit. Investor by se měl samozřejmě zaměřit i na způsob určení výnosu. Pokud není výnos určen pevnou sazbou, ale výpočtem, investor by měl způsob výpočtu výnosu podrobit kritickému náhledu, zda je či není taková investice výhodná. Výši výnosu je pak třeba rovněž podrobit mírné kritice, zejména i s ohledem na zjištění finanční situace emitenta a odpovědět si na otázku, zda může být emitent objektivně schopen takovou výši výnosu vůbec splnit.

Co dělat při zahájení insolvenčního řízení

Finanční situaci a obchodní plány emitenta je dobré kontrolovat i v průběhu emise a v případě zjištění problémů či prodlení se splacením výnosu či dluhopisu jednat rychle. S vymáháním se vyplatí neotálet a je lepší situaci řešit v souladu s emisními podmínkami a platnou právní úpravou dříve, než se emitent dostane do platební neschopnosti (insolvence).

V případě, kdy je již zahájeno insolvenční řízení, je možné své pohledávky vymáhat pouze formou přihlášení se do probíhajícího insolvenčního řízení. U toho je třeba dodržet přísné lhůty k přihlášení a formu přihlášky. Přihlášky se uplatňují u příslušného soudu a s jejich podáním není spojen žádný poplatek. Tyto přihlášky podléhají přezkumu insolvenčního správce, je tedy dobré nepodcenit detailní vyplnění přihlášky a přiložení relevantních příloh (zejména dluhopisu). Pokud má emitent majetek vyšší hodnoty, zejména nemovité věci, je dobré sledovat průběh insolvenčního řízení a případně se stát členem věřitelského výboru, který zastupuje zájmy všech věřitelů a je oprávněn ukládat insolvenčnímu správci pokyny, jak by měl v insolvenčním řízení vystupovat. Je tak možné alespoň částečně ovlivnit průběh insolvenčního řízení a možné uspokojení pohledávky.

Pokud vyvstanou v průběhu okolnosti, které ukazují, že se jednalo o podvodné jednání emitenta, je možné podat trestní oznámení a nechat prošetřit situaci Policií ČR.

Tým Money Advocate z.s., Mgr. Jana Führerová a Mgr. Lukáš Pouč


Další články

27.04.2023

Michaela Studnička Skálová Dis.

Síla české koruny vůči jiným měnám – jaký to má vliv na náš život?

Cestování a nákupy v zahraničí Pokud je česká koruna silnější než euro nebo dolar, může to mít pozitivní vliv na cestování do zemí, které použ…

22.03.2023

Olga Jeníková

Pojištění domu v roce 2023 - zrekonstruujte i svoje pojistky

Věděli jste, že více než polovina domů v České republice je pojištěná špatně? Pokud máte pojistku uzavřenou před rokem 2022, možná do této poloviny patříte i vy aniž byste o tom nav…

1.02.2023

Michaela Studnička Skálová Dis.

Jak se lépe orientovat ve světě financí aneb minimální finanční gramotnost

Základní principy fungování ekonomiky Inflace, RPSN, úroková sazba, bonita, státní dluh, finanční rezerva – všechny tyto pojmy už jste určitě slyšeli. V…

Naši partneři