Nová zelená úsporám: dotace pro bytové domy


6.06.2022

Ing. Eva Kočí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky výzvu č. 1  pro předkládání žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy. 

Pro výzvu je alokováno celkem 5 mld. Kč, z toho maximálně 28 mil. Kč je určeno na podporu novostaveb bytových domů. Zahájení příjmu žádostí bylo stanoveno na 12. 10. 2021, ukončení příjmu žádostí je do 30. 6. 2025 nebo vyčerpáním alokace. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025.

Základní náležitosti

Oprávnění příjemci podpory jsou:

 • vlastník stávajícího bytového domu
 • stavebník nového bytového domu
 • společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu
 • pověřený vlastník bytové jednotky
 • nabyvatel bytové jednotky v novém bytovém domě
 • osoba, které svědčí právo stavby nového bytového domu

Forma a výše podpory:

 • podpora je poskytována formou dotace
 • maximální výše podpory činí 50 % z celkových přímých realizačních výdajů

Oblasti podpory a podmínky poskytování podpory

Oblast A – ZATEPLENÍ

V této oblasti podpory je podporována výměna výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na fasádě budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce. Výše podpory od 700 do 3 800 Kč/m2.

Oblast B – NOVOSTAVBA

V této oblasti je podporován nákup bytové jednotky v novém bytovém domě, nebo výstavba nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Výše podpory 150 000 Kč na bytovou jednotku.

Oblast C – ZDROJE ENERGIE

C.1 Výměna zdrojů tepla

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění. Výše podpory od 10 000 do 35 000 Kč na bytovou jednotku.

C.2 Příprava teplé vody

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení. Výše podpory od 13 000 do 20 000 Kč/kW.

C.3 Fotovoltaické systémy (FVE)

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena, na který je podána žádost o podporu. Výše podpory za 1 kWp instalovaného výkonu od 10 000 Kč do 15 000 Kč nebo 5 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu/bytová jednotka.

C.4 Větrání (VZT)

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně příslušenství a zapojení. Výše podpory od 25 000 do 30 000 Kč na bytovou jednotku.

C.5 Využití tepla z odpadní vody

Podpora se poskytuje na instalaci centrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody. Výše podpory 15 000 Kč na bytovou jednotku.

Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ

D.1 Instalace stínicí techniky

Podporu lze poskytnout výhradně v kombinaci s podporou v oblasti A – zateplení. Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci trvale instalovaných stavebních výrobků venkovní stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění, které slouží ke snížení tepelné zátěže místností nacházejících se uvnitř budovy, její obytné části. Výše podpory 1 500 Kč/m2.

D.2 Zelená střecha

Podpora se poskytuje na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na bytových domech, popř. na dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele plnících doplňkovou funkci ke stavbě bytového domu. Výše podpory od 700 do 1 000 Kč/m2.

D.3 Dešťovka

Podpora se poskytuje na opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v bytových domech. Podporovány jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady či jako užitkové vody. Výše podpory od 37 000 Kč.

D.4 Ekomobilita

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro jejich provoz. Výše podpory 45 000 Kč za dobíjecí bod.

D.5 Zeleň

Podpora je poskytována výhradně v kombinaci s jiným, samostatně podporovaným opatřením. Podpora se poskytuje na výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích ve vlastnictví, popř. dlouhodobém užívání žadatele, navazujících na bytový dům nebo ve společně užívaných plochách vnitrobloků. Podporu lze poskytnout i v kombinaci s podporou na výstavbu nového bytového domu. Výše podpory 2 500 Kč/ks.

Oblast podpory E – PROJEKTOVÁ PODPORA

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy. Výše podpory od 15 000 do 70 000 Kč/dům.

Možnost dalších bonusů:

 • bonus pro strukturálně postižené kraje – výše podpory 10 %
 • kombinační bonus – výše podpory až 200 000 Kč
 • bonus za environmentálně šetrné řešení projektu – výše podpory až 60 000 Kč
 • příspěvek na publicitu – výše podpory od 2 500 do 5 000 Kč

Ing. Eva Kočí

Liberecký kraj


Další články

24.06.2024

Jaroslava Nekolová

Jaké jsou dnes možnosti cestovního pojištění?

Před odjezdem na dovolenou byste si měli ověřit, zda máte ke své platební či kreditní kartě od své banky sjednané hromadné cestovní pojištění a pokud ano, zjistěte si přesně co…

22.05.2024

Jaroslava Nekolová

Invalidita: Změna, kterou je třeba chápat a řešit

Invalidita je definována jako pokles pracovní schopnosti, který nastal z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, a to v rozsahu nejméně o 35 %. Podle míry poklesu pracovní…

26.04.2024

Jaroslava Nekolová

Proč je důležité mít svého finančního poradce

Moje negativní emoce jsou na levelu milion. Dostala se ke mně smlouva půjčky jedné klientky a já jsem plná emocí a nepochopení. Možná jsem opravdu odlišná, svázána s…

Naši partneři