Nová zelená úsporám: dotace pro rodinné domy


1.06.2022

Ing. Eva Kočí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky výzvu č. 1 pro předkládání žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy. Pro výzvu je alokováno celkem 6 mld. Kč, z toho maximálně 590 mil. Kč je určeno na podporu novostaveb rodinných domů. Zahájení příjmu žádostí bylo stanoveno na 12. 10. 2021, ukončení příjmu žádostí je do 30. 6. 2025 nebo do vyčerpání alokace. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025.

Základní náležitosti

Oprávnění příjemci podpory jsou:

 • vlastník stávajícího rodinného domu
 • stavebník nového rodinného domu
 • nabyvatel nového rodinného domu
 • osoba, které svědčí právo stavby rodinného domu

Forma a výše podpory:

 • podpora je poskytována formou dotace
 • maximální výše podpory je:
  • 60 % z celkových přímých realizačních výdajů v případě využití bonusů
  • o 50 % z celkových přímých realizačních výdajů v ostatních případech

Oblasti podpory a podmínky poskytování podpory

Oblast A – ZATEPLENÍ

V této oblasti podpory je podporována výměna výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na fasádě budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce. Výše podpory od 600 do 3 800 Kč/m2.

Oblast B – NOVOSTAVBA

V této oblasti je podporována výstavba nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Výše podpory od 200 000 do 500 000 Kč/dům.

Oblast C – ZDROJE ENERGIE

C.1 Výměna zdrojů tepla

 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění. Výše podpory od 30 000 do 140 000 Kč/dům.

C.2 Příprava teplé vody

 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení. Výše podpory od 45 000 do 60 000 Kč/dům.

C.3 Fotovoltaické systémy (FVE)

 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena, na který je podána žádost o podporu. Výše podpory až 200 000 Kč/dům.

C.4 Větrání (VZT)

 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení. Výše podpory od 75 000 do 100 000 Kč/dům.

C.5 Využití tepla z odpadní vody

 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro využití tepla z odpadní vody včetně jejich příslušenství a zapojení. Výše podpory od 5 000 do 50 000 Kč/dům.

Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ

D.1 – Instalace stínicí techniky

 • Podporu lze poskytnout výhradně v kombinaci s podporou v oblasti A – zateplení. Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci trvale instalovaných stavebních výrobků venkovní stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění, které slouží ke snížení tepelné zátěže místností nacházejících se uvnitř budovy. Výše podpory od 1 000 do 1 500 Kč/m2.

D.2 Zelená střecha

 • Podpora se poskytuje na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech, popř. na dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele plnících doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu. Výše podpory od 700 do 1 000 Kč/m2.

D.3 Dešťovka

 • Podpora se poskytuje na opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v rodinných domech. Podporovány jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady či jako užitkové vody. Výše podpory od 27 000 do 105 000 Kč/dům.

D.4 Ekomobilita

 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz. Výše podpory 30 000 Kč/dobíjecí bod.

Oblast podpory E – PROJEKTOVÁ PODPORA

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy. Výše podpory od 5 000 do 35 000 Kč/dům.

Možnost dalších bonusů:

 • bonus pro strukturálně postižené kraje – výše podpory 10 %

 • kombinační bonus – výše podpory 90 000 Kč

 • bonus pro příjemce kotlíkových dotací – výše podpory 75 000 Kč

 • bonus za environmentálně šetrné řešení projektu – výše podpory 30 000 Kč

Ing. Eva Kočí

Liberecký kraj


Další články

22.05.2024

Jaroslava Nekolová

Invalidita: Změna, kterou je třeba chápat a řešit

Invalidita je definována jako pokles pracovní schopnosti, který nastal z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, a to v rozsahu nejméně o 35 %. Podle míry poklesu pracovní…

26.04.2024

Jaroslava Nekolová

Proč je důležité mít svého finančního poradce

Moje negativní emoce jsou na levelu milion. Dostala se ke mně smlouva půjčky jedné klientky a já jsem plná emocí a nepochopení. Možná jsem opravdu odlišná, svázána s…

21.03.2024

David Nekola PFP

Jaká bude budoucnost Finančního Poradenství v ČR?

Moderní technologie a změny v regulativě výrazně formují budoucnost finančního poradenství v České Republice. Digitalizace a technologický pokrok otevírají dveře k novým…

Naši partneři