Trnitá cesta vzniku svěřenských fondů


24.06.2019

Ing. Petra Kučerová a Petra Kačeříková, DiS.

Dovolte, abychom vám v článku přiblížily praktické zkušenosti, nás administrátorek, se zápisem Svěřenských fondů do evidence svěřenských fondů. Necelé 2 roky je náplní naší práce servis zaměřený na administrativní úkony správy svěřenských fondů. A k servisu náleží již zmiňovaný zápis Svěřenských fondů do evidence Svěřenských fondů.

První krok ke vzniku Svěřenského fondu je podpis zakládajících dokumentů Svěřenského fondu, poté je dle Plné moci navrhovatele, sepsán Statut SF – Notářský zápis. Mylně se mnozí domnívají, že tímto aktem SF vznikl, ale my jako administrátorky, jak níže uvádíme, musíme podotknout, že drama „vzniku“ SF teprve začíná, takže...

Další úkon, který je nutno provést, je již zmiňovaný zápis SF do evidence svěřenských fondů k příslušnému rejstříkovému soudu. Teprve po zapsání do evidence rejstříkového soudu, SF vznikl a je „připraven“ plodit očekávané výdobytky. Pro další objasnění zmiňujeme zákonná fakta:

Co je evidence svěřenských fondů?

Evidence svěřenských fondů je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o českých a některých zahraničních svěřenských fondech. Evidence je částečně neveřejná a je vedena rejstříkovými soudy.

Přístup k údajům v evidenci svěřenských fondů

V evidenci svěřenských fondů je část údajů vedena veřejně, část neveřejně. Svěřenský fond lze v evidenci vyhledat podle jeho označení či identifikačního čísla. Dále je možné získat výpis svěřenského fondu z evidence. Výpis je možné získat jak v elektronické, tak listinné podobě.

Zápis svěřenského fondu od evidence

Od 1. ledna 2018 platí, že svěřenský fond vzniká až zápisem do evidence svěřenských fondů.

Zápis svěřenského fondu

Zápis svěřenského fondu provádí buď příslušný rejstříkový soud, nebo notář. Není-li zvolena možnost zápisu svěřenského fondu prostřednictvím žádosti u notáře, je třeba využít formulář pro návrh na zápis. Tento formulář, který je možné vyplnit pouze elektronicky, je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Pro úplnost lze uvést, že zápis svěřenského fondu (či změna zápisu), ani vložení listin do sbírky listin evidence svěřenských fondů, které jsou prováděny prostřednictvím formuláře pro návrh na zápis, nepodléhají soudnímu poplatku.

Vyplnění formuláře

Formulář se vyplňuje přímo ve webovém rozhraní. Jakmile uživatel v rozhraní potvrdí dokončení formuláře a systém neohlásí chybu v povinně vyplňovaných položkách, může si stáhnout vygenerovaný vyplněný formulář v podobě PDF dokumentu. Zároveň získá tzv. jedinečný identifikátor ke svěřenskému fondu (viz níže). Následně je možné formulář zaslat rejstříkovému soudu v elektronické podobě, nebo jej lze vytisknout a zaslat rejstříkovému soudu v listinné podobě.

Co se zapisuje

Zapisují se zejména informace identifikující svěřenský fond, jako jsou např. jeho označení a účel. Dále je třeba zapsat identifikační údaje svěřenského správce, včetně počtu svěřenských správců a způsobu, jakým jednají. V neposlední řadě jsou předmětem zápisu též údaje o dalších osobách, jež mají vztah ke svěřenskému fondu – zakladatel, obmyšlený, osoba oprávněná k dohledu nad správou svěřenského fondu.

Odeslání formuláře

Výstupem elektronicky vyplněného formuláře je PDF dokument, který lze po doplnění přílohami zaslat rejstříkovému soudu v elektronické či listinné podobě (§ 22 rejstříkového zákona). Elektronicky vyplněný formulář tedy je možné samozřejmě vytisknout a pracovat s listinným návrhem. Podpis navrhovatele na listinném návrhu musí být úředně ověřen.
Vyplněný formulář je třeba adresovat místně příslušnému rejstříkovému soudu. Tím je krajský soud, v jehož obvodu má bydliště svěřenský správce.

A nyní již naše zkušenosti

Z praxe podotýkáme, že pohledy soudních úředníků jednotlivých krajských soudů se různí, zejména co se týče zpracování povinných příloh, Plné moci správce Svěřenského fondu, Čestného prohlášení správce, Dokladu pro jmenování obmyšlené osoby a Souhlasu obmyšlené osoby se zápisem do rejstříkového soudu. Zákon cituje, jak má znít obsah jednotlivých dokumentů, nikoliv jak má vypadat forma, a proto ze strany soudů dochází k výzvám k odstranění nedostatků v návrzích na zápis, nicméně to, co obecně „prochází“ např. u Krajského soudu v Brně „neprochází“ u Městského soudu v Praze.

Po zkušenostech z 1. poloviny roku 2018, jsme dokázali sjednotit požadavky na formu dokumentů povinných předepsaných příloh, takže nám soudy již nezasílají výzvy k odstranění nedostatků a svěřenské fondy jsou do evidence rejstříkových soudů bez problémů zapisovány. Další široké téma, kdy dochází ze strany krajských soudů k výzvám odstranit vady v podání návrhů na zápis svěřenských fondů k rejstříkovým soudům je označení neboli název svěřenského fondu. Svěřenský název nelze pojmenovat zkratkou, zkomoleninou ani jiným neznámým pojmenováním. Název – označení svěřenského fondu by měl mít souvztažnost k účelu, pro který je fond založený. Např. jméno a příjmení nebo název účelu – ve prospěch naší dcery, našeho důchodu atd.

Institut svěřenského fondu je velmi „mladé“ téma a je mnohdy přijímáno veřejností s rozpaky, ale věříme, že se postupně rozšíří do občansko - právní společnosti a my budeme moci svými zkušenostmi našim klientům přispět ke kvalitnímu servisu, dle zákonem předepsaných pravidel.

Ing. Petra Kučerová, finanční poradkyně pro Jihomoravský kraj

Petra Kačeříková, DiS., asistentka

Ing. Petra Kučerová a Petra Kačeříková, DiS.


Další články

27.04.2023

Michaela Studnička Skálová Dis.

Síla české koruny vůči jiným měnám – jaký to má vliv na náš život?

Cestování a nákupy v zahraničí Pokud je česká koruna silnější než euro nebo dolar, může to mít pozitivní vliv na cestování do zemí, které použ…

22.03.2023

Olga Jeníková

Pojištění domu v roce 2023 - zrekonstruujte i svoje pojistky

Věděli jste, že více než polovina domů v České republice je pojištěná špatně? Pokud máte pojistku uzavřenou před rokem 2022, možná do této poloviny patříte i vy aniž byste o tom nav…

1.02.2023

Michaela Studnička Skálová Dis.

Jak se lépe orientovat ve světě financí aneb minimální finanční gramotnost

Základní principy fungování ekonomiky Inflace, RPSN, úroková sazba, bonita, státní dluh, finanční rezerva – všechny tyto pojmy už jste určitě slyšeli. V…

Naši partneři